Styret viser til innkalling til årsmøte av 30. Januar 2019.
Årsmøtet vert halde 31. mars 2019 klokka 19.00 i Solidhuset.
 
Under fylgjer saklista for årsmøtet:
 
Sak 1: Godkjenne dei stemmeberettiga
 
Sak 2: Godkjenne innkallinga
 
Sak 3: Godkjenne saklista
 
Sak 4: Val av ordstyrar
 
Sak 5: Val av skrivar
 
Sak 6: Val av to medlemmer til å skrive under protokoll
 
Sak 7: Generalforsamling i stiftinga Solidhuset
7a) Årsmelding
7b) Godkjenning av rekneskap for 2018
7c) Godkjenning av budsjett for 2019
7d) Val: forslag til vedtak: Lars Åge Myhre vert gjenvalt som styremedlem. Gunvald Ottesen held fram som leiar. Marianne Ankervold erstattar Tove Nygård som økonomiansvarleg.
7e) Val av revisor: forslag til vedtak: BDO fortset som revisor. Honorar etter rekning.
 
Sak 8: Handsame IL Solid si årsmelding inkl gruppeårsmeldingar
 
Sak 9: Godkjenning av rekneskap:
9a) Solidhuset drift
9b) Grupperekneskap
9c) IL Solid administrasjon inkl ungdomsutval
 
Sak 10: Behandle forslag og saker
10a) Nye vedtekter, oppdatert i samsvar med NIF sin lovnorm
10b) Godkjenning av vedtekter for Solidfondet
10c) Stønad til bygging idrettsanlegg tilknytta Nysæter Ungdomsskule
10d) Fastsetting av godtgjersle for revisor
 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent. Forslag til vedtak: Medlemskontigenten i IL Solid held fram med å vera kr 150,-
 
Sak 12: Gje gruppestyrene fullmakt til å fastsetja treningsavgift
 
Sak 13: Vedta idrettslaget sitt budsjett for 2019
 
Sak 14: Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan og klubbhandbok
Forslag til vedtak: Godkjent som den ligg føre
 
Sak 15: Foreta fylgjande val: Framlegg til nye kandidatar vil bli oppdatert fram mot møtet.
15.1 Leiar: Karl Olav Gravdal (ny/internt framrykk)
15.2 Nestleiar: Grethe Fadnes (ny/internt framrykk)
15.3 Val av andre styremedlem: 
- Skrivar: Ragnhild Pedersen (nytt styremedlem), 
- Kasserar: Marianne Ankervold (ikkje på val)
- Britt Heidi Værøy (nytt styremedlem), 
- Synnøve Otterlei Aadland (nytt styremedlem)
15.4 Val av varamedlem: Geir R. Aasheim
15.5 Godkjenna nye gruppeleiarar: Vegard Gundersen (turn), Geir R. Aasheim (friidrett)
15.6 Godkjenning av varamedlem frå gruppene
- Maj R. Engevik (handball), Hilde Haugland Strand (symjing), Ragnhild Almås Alsaker (turn)
15.7 To revisorar (Berit Tverborgvik tar nyval og Brit Romfog er ikkje på val)
15.8 Leier av valkomiteen
- Forslag: Hovedstyret får mandat til å skaffe ny leiar
15.9 Øvrige medlem til valkomiteen
- Forslag: Hovedlaget får mandat til å utnevne kandidatar slik at komiteen består av fem personar
 
 
Med vennleg helsing
styret i IL Solid