Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Val av ordstyrar
  4. Val av referent
  5. Val av to personar til å underteikna protokoll
  6. Godkjenning av «Håndboka» slik den føreligg
  7. Fastsetjing av kontigentar for 2019
  8. Val – Leiar for Barne- og Ungdomsgruppa, FIKS Ansvarleg og Kasserar står på val