Saksliste:

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Val av ordstyrar
Val av referent
Val av to personar til å underteikna protokoll
Årsmelding
Rekneskap – vert godkjent på årsmøte i hovedlaget
Valg
Budsjett
Handboka
Innkomne saker