Sakliste for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne dei stemmeberettiga

Sak 2:   Val av ordstyrar(ar)

Sak 3:   Val av skrivar(ar)

Sak 4:   Val av to medlem til å skrive under protokollen

Sak 5:   Godkjenne innkallinga

Sak 6:   Godkjenne saklista

Sak 7:   Handsame IL Solid si årsmelding, inkludert gruppeårsmeldingar

Sak 8:   Handsame idrettslaget sitt rekneskap i revidert stand

            8.1: Solidhuset drift

            8.2: Grupperekneskap

            8.3: Hovedlaget, inkludert ungdomsutvalet

Sak 9: Handsame forslag og saker

9.1: Generalforsamling i Stiftinga Solidhuset

9.1a) Årsmelding

9.1b) Godkjenning av rekneskap for 2019

9.1c) Godkjenning av budsjett for 2020

9.1d) Val – forslag til vedtak: Lars Åge Myhre og Marianne Ankervold held fram som styremedlem. Gunvald Ottesen går ut av styret og Heidi Gundersen kjem inn som nytt styremedlem

9.1e) Val av revisor. Forslag til vedtak: BDO fortset som revisor. Honorar etter rekning.

9.2: Oppdatering av Idrettslaget si lov (justering av antall styremedlem)

9.3: Avvikling av ‘IL Solid hovedlag’ (974 468 875), eventuelt samanslåing med ‘Idrettslaget Solid’ (983839509).

9.4: Stønad til bygging av idrettsanlegg tilknytta Nysæter Ungdomsskule

9.5: Stønad til oppussing av Solidhuset

 

                                                                                                                                               

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gje fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

Sak 11: Vedta idrettslaget sitt budsjett

Sak 12: Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre:

13.1a) leiar (forslag til vedtak: Karl Olav Gravdal held fram i eit år – gjeld og Solidhuset Drift)

13.1b) nesteleier (forslag til vedtak: Grethe Fadnes vert valt inn for to nye år – gjeld og Solidhuset Drift)

13.1c)- styremedlem:

- Forslag til vedtak:

- Ragnhild Pedersen held fram som skrivar i eit år (gjeld og Solidhuset Drift)

- Marianne Ankervold vert valt inn som økonomiansvarleg i to nye år (gjeld og Solidhuset Drift)

- Britt Heidi Værøy vert valt inn som styremedlem i to nye år (gjeld og Solidhuset Drift)

- Geir R. Aasheim vert valt inn som styremedlem i to nye år (gjeld og Solidhuset Drift)

- Torleif Værøy held fram som representant for fotballgruppa

- John Helland held fram som representant for symjegruppa

- Alfred Litlabø held fram som representant for handballgruppa

- Charlotte Storetvedt vert valt inn som ny representant for turngruppa

 

Vegard Gundersen og Synnøve Otterlei Aadland går ut av styret/styra.

           

- varamedlem

- Forslag til vedtak: Hilde Haugland Strand (symjing), Ragnhild Almås (turn), Holger Peitisch (fotball), Anette S. Lie (handball)

13.2 Kontrollutval:

- medlemmer:

- varamedlem:

13.3 Representantar til ting og møter i dei organisasjonsledda idrettslaget har representasjonsrett. Forlag til vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne representantane.

13.4 Valgkomité:

- leiar  

- medlem

- varamedlem

13.5 Øvrige val i samsvar med idrettslaget sin organisasjonsplan

      13.5a) Gruppestyre for fotballgruppa

      13.5b) Gruppestyre for Turngruppa

      13.5c) Gruppestyre for Symjegruppa

      13.5d) Gruppestyre for Handballgruppa

      13.5e) Arbeidsutval

      13.5f) Merkenemnd (vert valt for fem år)

 

Forslag til vedtak: Gruppestyrene vert vedtatt i samsvar med innstillingane frå gruppene. Hovedstyret får høve til godkjenne endringar av gruppestyrene.

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leiar kontaktast på 95 232 696 eller styret@ilsolid.no

Venleg helsing
Styret