Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Val av ordstyrar
  4. Val av referent
  5. Val av to personar til å underteikna protokoll
  6. Årsmelding
  7. Rekneskap – vert godkjent på årsmøte i hovedlaget
  8. Budsjett
  9. Handboka
  10. Innkomne saker