Økonomisk ansvar

NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter». Det siste er spesielt viktig å vite når f.eks. fotballgruppa i et fleridrettslag skal inngå forpliktende kontrakter med samarbeidspartnere, trenere eller utøvere. Oppgaven kan delegeres til en funksjon i særgruppen.

Økonomiske prinsipp

 Den overordna økonomistrategi skal vera at drift og investeringa skal vera sjølvfinansiert gjennom medlemskontingent, treningsavgift,  sponsormidlar, tilskot, eigenandeler og inntektsgivande tiltak (som cup, Solidavis, lotteri, adventskalendersal , dugnader etc.)

Investeringar skal i all hovudsak finansierast av eigne midlar. Det skal ikkje takast opp lån til drift.

Når lag deltek på turneringar, treningsleirar eller liknande skal det i forkant utarbeidast eit budsjett som inkluderar utgifter til spelarar, trenarar og lagleiarar.

Dugnadsinntekt og eigenandel frå spelarane/utøverane skal dekke minimum 3 vaksne leiarar.

Solid anbefaler at totalkostnader til transport dekkes som ei fellesutgift på alle deltakarar. Alle deltakarar på turar i regi av Solid skal ha reiseforsikring.

 

 

 

FAKTURERING

 

Alt fakturering skal utføres fra reknsskapsprogrammet. Økonomileiar skal får tilsendt fakturaunderlag før fakturering. Standard betalingsvilkår 10 dager netto.

 

REGNINGSBETALING

 

Alle leverandørfakturaer skal legges inn i reknskapsprogramm for kontering og overføring til nettbank. Solid fotball sine inngåande fakturaer skal godkjennast av styreleiar. Dvs. at alle rekningar skal godkjennast av to personar før betaling.

 

BILGODTGJØRELSE / REISEREGNING/DOMMARREGNING

 

Medlemmar eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente reiserekningar innen 4 uker etter reisen, før utbetaling. Reiserekningsskjema skal benyttes.

Dommarregning for barneidretten føres på eget skjema, skjema sendes til kassere for utbetaling eller refusjon.

Dommarregning for ungdomsfotball og seniorfotball lages i FIKS. FIKS sende ut varsel til kasserer sin e-post om nye rengingar til godkjenning ligger klar.

 

 

Dugnad / Idrettsfrukt

 

Idrettsfrukt - Dersom eit lag har fruktlotteri, kjøper frukt til samlingar, til kiosksal e.l. skal frukta kjøpast hos Kiwi eller Rema1000. Kvitteringa tapes på eit ark og det skal noterast kva lag det er, kontonr., kva frukta er kjøpt til og namn på ansvarleg (oppmann etc.), eget skjema for idrettsfrukt refusjon skal brukes. Dette skjema i lag med kopi av kvitteringen skal sendast/leverst til økonomieleiar og laget får 60% tilbakebetalt frå Idrettsfrukt (Bama), når pengene fra Bama er mottatt. Bare Bama sine produkt gir refusjon.

Sponsorarbeid.

 

Fakturering av årlige sponsoravtaler skal utføres før sommeren.

Kontingent og treningsavgift.

 

Innkreving av kontingent håndteres av hovedlaget via Spond, for innkreving av treningsavgift brukar fotballgruppen Spond.

Link til betaling av treningsavgift blir sendt i 2 omganger i året, kontingent kreves inn en gang i året.

Pengane kjem inn på ein ”Spond-konto” og blir overført månedlig til klubben sin konto. Bilag blir lagt til rekneskapen.

Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.