Snarvegar:

 

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innan utgongen av mars. Oppgåvene til årsmøtet er nærare skildra i klubben. si lov. Der fremgår det også korleis årsmøtet skal innkallast.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Klubben kan innkalle på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eller på idrettslagets internettside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Det skal skrives protokoll fra årsmøtet og denne bør være tilgjengelige for organisasjonsleddets medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd for eksempel på klubbens hjemmeside. Før en publisering bør styret vurdere om det er personopplysninger i protokollen som er av en slik karakter at den ikke bør publiseres.

I Idrettslaget Solid vert det arrangert felles årsmøte for 'Idrettslaget Solid', 'IL Solid Hovedlag' og 'Solidhuset drift'. I tillegg vert generalforsamlinga for 'Stiftinga Solidhuset' arrangert som ei sak på årsmøtet.

Lovhefte med lovnorm for idrettslag, om årsmøtet i §§ 13, 14, 15, 16 og 17
Sjekkliste for årsmøtet
Mal innkalling til årsmøtet
Mal årsberetning til årsmøtet
Mal protokoll årsmøtet

 

 

Hovedstyret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet.

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

 

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

 

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

 

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller referent på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at medlemmene ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

 

Styrets arbeid

Her kan det beskrives kort hvordan styret arbeider:

 • Hvor ofte har styret møter?
 • Hvor holdes møtene?
 • Hvordan gjennomføres møtene?

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

 

Styremøter kan avholdes skriftlig(for eksempel per. e‑post) eller i fjernmøte(for eksempel per. telefon/videokonferanse) dersom et flertall av styre medlemmene gir sin tilslutning til dette. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

 

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres.

 

Les mer (maler finnes bakerst i denne veilederen).

Mal for innkalling til styremøte
Mal for protokoll fra styremøte

Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet består av dei styremedlema (i hovudlaget) som ikkje er valt inn som representantar frå gruppestyrene. Arbeidsutvalet ivaretar pratiske oppgåver og førebur møter i hovedstyret. 

Arbeidsutvalet fungerer og som styre for Solidhuset Drift.

Gruppestyrene

Idrettslaget Solid er organisert som eit fleiridrettslag, med undergrupper som har eigne gruppestyrer. Kvart gruppestyre skal ha minst tre medlem.

Vedtak om å opprette eller leggje ned grupper vert vedtatt i samband med den årlege handsaminga av organisasjonsplanen på årsmøtet til idrettslaget.

Reglane knytta til undergruppene i IL Solid er omtalt i idrettslaget si lov, §21.

Meir informasjon om organiseringa i gruppene:

 • Fotballgruppa
 • Handballgruppa
 • Symjegruppa
 • Turngruppa
 • Friidrettsgruppa
 • Allidrettsgruppa

Gruppestyrene sine oppgåver

Gruppestyrene har ansvar for aktiviteten innan “sin” idrett. Som ein forlenga arm frå hovedstyret må dei forhalde seg til dei vedtaka hovedstyret fattar. Gruppene er såleis eit utøvande organ, som handlar i samsvar med dei fullmaktene og vedtaka som er fatta.

Gruppestyrene legg forholda til rette for aktivitet i gruppa, samt hjelper hovedstyret med oversikt over kva som er planlagt og kva som har skjedd. Gruppestyrene organiserer med andre ord den daglege aktiviteten i gruppa, utarbeider planar og budsjett, samt rapporterer til hovedstyret (og årsmøtet), inkludert rekneskap.

Gruppene arrangerer eit årleg møte for medlema, før årsmøtet til idrettslaget. Det er ikkje dei same formelle krava til dei årlege møtene i gruppene, som er der til årsmøtet. Etter det årlige møtet i gruppa vert forslag til nytt gruppestyre sendt til valkomiteen i idrettslaget.

Gruppene kan ikkje inngå avtalar eller representere idrettslaget utan hovudstyret si godkjenning, eller at dei er i samsvar med fullmaktsmatrisar.

Gruppestyrene skal stimulere og motivere utøverar og foreldre til å bli trenarar og leiarar, både som aktive og når dei legger opp, for å behalde dei i miljøet. Gruppa skal søke samarbeid med andre grupper i Idrettslaget Solid, samt eventuelt andre idrettslag, for å leggje tilrette for eit større eller alternativt treningsmiljø når dette vert sett på som hensiktsmessig.