Leiar

Torleif Værøy

Tlf: 99570251

t.varoy47@gmail.com

Ansvarlig for utarbeidelse av kortsiktige og langsiktige målsetninger for Solid fotball

Ansvarlig for at all aktivitet i Solid fotball skjer i hht retningslinjene i handboka.

Overordna ansvar for fotballgruppa og styret si organisering, økonomi og arbeid.

Forberede, innkalle og lede styremøter i fotballgruppa

Medlem i hovedlaget i idrettslaget Solid

God dialog med naboklubber, Hordland Fotballkrets og Stord kommune.

Nestleiar

Grethe Fadnes

Tlf: 41201608

grethe@fadnes.com

Ansvarlig for utarbeidelse av kortsiktige og langsiktige målsetninger for ungdomsavdelingen

Ansvarlig for at all aktivitet i Barne- og ungdomsgruppa skjer i h.h.t retningslinjene i handboka.

Innkalle og lede møter i ungdomsgruppa

Styremedlem i Fotballstyret

Ansvar for Barne- og ungdomsgrupp si årsmelding

Innkalle trenere og oppmenn til trenar- og oppmannsmøter i januar, juni og oktober, og informasjonsmøter etter behov

Bidra til å skape et positivt miljø innen ungdomsavdelingen – være en motivator .

Totalansvar for gruppas budsjett. Ansvarlig for ungdomsavdelingens inntekter og utgifter i henhold til vedtatt budsjett

Sørge for at aktuell informasjon fra fotballstyret blir gitt ungdomsavdelingen. Fordele informasjon til enkeltpersoner / lag innen ungdomsgruppa

Ansvarlig for at trenere og oppmenn for påfølgende sesong er på plass i god tid (sammen med trenerkoordinator)

Bestille håndbøker og laglederbøker

Kontakt mot fotballkretsen vedr aktivitet i ungdomsgruppa

God kontakt og kommunikasjon med naboklubbar.

Skrivar

Ben Storesund

Tlf: 95826410

benstore@online.no

 Styremøte :
Ansvar for å:
- kalla inn
- skriva referatinnkalling og å skriva referat under og etter alle møte i arbeidsutvalet og h
ovedstyret

Referata vert sende til leiar for gjennomlesing og arkivering i Dropbox.

Årsmøte
Ansvar for å:
- førebu
- kalla inn
- annonsering gruppeårsmøte
- ha oversikt over saker
- kunngjering av sakspapir og valkandidatar
- skriva referat

Bistå leiar i evt. anna skriftleg arbeid.

Rein Glede

Heidi Gundersen

Tlf: 47386425

Heidi.Gundersen@sklbb.no 

Anleggsansvarleg

Arrangementansvarleg

Dugnadskoordinator

Økonomi ansvarlig 

Holger Peitisch

Tlf: 41850367

peitisch@gmail.com

Ansvarlig for budsjettering og regnskap

Ansvar for økonomistyringsplan

FIKS Ansvarleg

Roger Hansen

Tlf: 90892006

roger.hansen@sklbb.no 

Lagspåmelding

Spillerregistrering

Påse at spillere blir registrert og betaler personlig lisens.

Ungdomsrepresentant

Levent Smakiqi

Tlf: 99115382

leventsmakiqi@gmail.com 

 

Sportsleg leiar

Andrè Valvatne

Tlf: 92621105

valvatne2@gmail.com 

Ansvarlig for utarbeidelse av sportslege målsetninger.

Innkalle og lede møter i Sportsleg utval

Styremedlem i Fotballstyret

Være involvert i spelaroverganger og signere B-skjema

Yte bistand under overgang frå barnefotball til ungdomsfotball med tanke på sammenslåing av lag

Etter behov, sende en representant frå sportsleg utval til møter i barne-og ungdomsgruppa, i fotballgruppa og på trenar- og oppmannsmøter

Gjere seg sjølv kjent med og ansvar for at trenarrane er kjent med overgangsreglar.

Kvalitetsklubbansvarleg

Maren Therese Mettälä-Larsson

Tlf: 92228547

marenth@hotmail.com

 

Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktpunkt mot NFF Hordaland i kvalitetsklubbspørsmål

Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.

Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.

Påse at rutiner, retningslinjer og dokumenter finnes og er i henhold til de krav som settes for å være kvalitetsklubb og at disse er oppdatert på klubbens hjemmeside.

Sørge for at Kvalitetsklubbegrepet er kjent for alle i klubben

Sørge for at Kvalitetsklubbkrav- og plikter følges opp i klubben

Ansvar for årlige statusgjennomganger for Kvalitetsklubb