Leiar

- Er gruppa sin representant i hovedstyret til IL SOLID og symjegruppa sitt ansikt utad.

- Er ansvarleg for økonomi og aktivitetsmål.
- Leiar gruppa og sørgjer for at oppsette mål blir nådd.
- Er kontaktperson opp mot symjekretsen.

- Deltar i forum med hovedstyre og øvrige gruppeleiarar.
- Ansvarleg for informasjon/presse vedrørande symjegruppa.
- Ansvarleg for innrapportering til idrettsregisteringa.
- Utarbeidar årsrapport i samarbeid med sekretær.
- Lagar handlingsplan for kommande år i samarbeid med nytt og gammalt styre.

- Set opp budsjett for komande år i samarbeid med kasserar.

- Fordele diverse oppgåver i styret etter kvart som dei kjem opp.

- Stå for innkalling til styremøte.

 

Nestleiar

- Vara for leiar i hovedlaget.

- Organisere avslutning i samarbeid med styret og dei ansvarlege for partia.
- Bistår leiar og lagar eit leiarteam med han.
- Har elles definerte oppgåver, på samme måte som eit vanleg styremedlem.

 

Kasserar

- Ansvarleg for symjegruppa sin økonomi, saman med leiar

- Ansvarleg for at gjeldande budsjett blir følgd.
- Set opp budsjett saman med leiar.
- Er den som skriv under på bilag, saman med leiar.

- Krever inn uteståande fordringar.

- Innfrir faktura.
- Ansvarleg for treningsavgifter m.m.
- Konterer alle inn- og utbetalingar som blir sendt vidare til rekneskapsførar.
- Har kjennskap til kontoplan og fører rekneskap i samsvar med denne.

- Rekneskapet skal holdast à jour fortløpande og rapporterast til kvart styremøte.

- Er ansvarleg for bestilling av utstyr ved hjelp av hovedtrenar / andre instruktørar.

 

Sekretær/Skrivar

- Skriv referat frå møter, brev, rapportar, beskjed fra leiar o.l.

- Arkiverer all informasjon frå/om symjegruppa.
- Tar imot post og sørgjer for at rette vedkomande får posten sin.

- Medlemslister skal haldast à jour saman med kasserar og leiar.
- Ansvarlig for oppdatering og vedlikehald av informasjon til dette dokumentet.

- Ansvarleg for aktivitetsplan i samarbeid med trenarar og styret. Denne skal lagast ny kvar vår og haust.

 

Styremedlemer

I tillegg til funksjonane nemnd ovanfor, er det fleire områder som dei øvrige styremedlemane kan bli tildelt ansvar for. Ansvarleg person for kvart av desse områda i lista under skal være medlem av styret i symjegruppa.

Dugnad:

- Ansvarleg for koordinering av dugnad.

- Ansvarleg for dugnadslistene gjennom året.

- Ansvarleg for sponsor og søknader om støtte frå næringslivet.

 

Utøvarrepresentant

- Er symjarane sin talsmann i styret.
- Har eit ekstra ansvar ovanfor dei andre symjarane, spesialt under evt konfliktar eller liknande.

 

Hovudtrenar

- I tillegg til oppgåvene som trenar skal hovedtrenar rapportera til styret.
- Er medansvarleg for innkalling til trenar- og planleggingsmøter.
- Må halde seg oppdatert i forhold til symjeteknikk etter NSF.
- Skal ha oversikt over kven som er på dei ulike kursa og deira resultat. 

- Gi konstruktiv tilbakemelding til instruktørane, samt følgje dei opp ved behov.

- Leggje fram forslag om stemner og lage eit budsjett samt sende info til foreldre om stemner og kostnader knytta til dette.

 

Instruktør / Trenar

- Er ansvarleg for å gjennomføre kursopplæring i fht NSF.
- Instruktørane skal minst ha gjennomført klubbintern opplæring og ha bestått livredningsprøven. Begynnarinstruktørkurs skal gjennomførast ved moglege kurs.
- Samarbeider med hovudtrenar, og leiar for Norges Svømmeskole for å kvalitetssikre tilbodet til klubben.
- Skal ha oversikt over kven som er på dei ulike kursa (vanntilvenning, symjeopplæring) og kursresultat.
- Gje tilbakemelding til utøvar og føresette om kurs-/treningstilbud.

- Leggje fram forslag på stemner og lage eit budsjett , samt sende informasjon om stemner og kostnader til foreldre.

 

Symjeopplæringsansvarleg

Den som er ansvarleg for symjeeopplæring i klubben har ei viktig rolle. Den som er symjeopplæringsansvarleg har det faglege ansvaret for symjeopplæringa, og skal sikre at opplæringa i klubben blir gjennomført i tråd med dei prinsippa NSF har lagt til grunn i Norges Svømmeskole; frå vanntilvenning, dykking, flyting, å gli og til slutt framdrift, og å sørgje for at dei får den nødvendige utdanninga. Den ansvarlege har òg ansvar for informasjon til deltakerar og føresette.

- Setje opp kurs.
- Kvalitetssikre kurstilboda til klubben.
- Gjennomføre kvalitetssjekk.
- Oppfølgjing av www.tryggivann.no i samarbeid med instruktørane.
- Sørge for at instruktørene får opplæring i tråd med NSF sine prinsipp.
- Leggje til rette for at instruktørar kan delta på impulsveke og andre lokale, regionale og nasjonale kurs- og kompetansehevingsarenaer.
- Markedsføre nye kurs.
- Rapportere til styret og hovudtrenar.
- Ansvarleg for at alt utstyr har godt vedlikehald, melde inn behov for nytt utstyr til kasserar og styret, samt bestille dette.