Målet er at tilbodet ikkje er prega av tilfeldigheiter. Det skal vera eit trygt, likeverdig og tilpassa tilbod til alle.

 

Det er klubben / organisasjonen som skal bestemma retninga, ut frå demokratiske prosesser, der alle har moglegheita til å delta.

 

Solid fotball følger NIF og NFF sine lover.

 

 

Styret skal jobbe med å rekruttere, organisere og lede arbeidet i Solid fotball.

 

Eit hovudmål er å tilpasse både mengde og innhald i oppgåvene som blir gitt til dei frivillige, på ein slik måte at oppgåvene opplevast som positive og givande.

 

Solid fotball er organisert med fotballstyre og desse underutvala:

 • Sportsleg utval
  • Legge til rette for fagleg innhald i treningar

 

 • Ungdomsstyre
  • Organiserer aktiviteten for laga under 16 år
  • Eigne inntekter og utgifter

 

 • Fair Play utval
  • Jobbar forebyggande med haldningsskapande arbeid
   • Spelarmøter
   • Foreldremøter
   • Oppstartsmøte
   • Jobbar med konflikthandtering

 

 

 • Rein Glede gruppe (anlegg)
  • Visjonen vår «Rein Glede» i praksis
  • Årsfestar, St-Hans feiring,
  • Anleggsutvikling, vedlikehald, dugnader

 

 • Valnemnd
  • Heile idrettslaget har felles valnemnd

Gruppestyremedlem og rollar i fotballgruppa