Målet er at tilbodet ikkje er prega av tilfeldigheiter. Det skal vera eit trygt, likeverdig og tilpassa tilbod til alle.

 

Det er klubben / organisasjonen som skal bestemma retninga, ut frå demokratiske prosesser, der alle har moglegheita til å delta.

 

Solid fotball følger NIF og NFF sine lover.

 

 

Styret skal jobbe med å rekruttere, organisere og lede arbeidet i Solid fotball.

 

Eit hovudmål er å tilpasse både mengde og innhald i oppgåvene som blir gitt til dei frivillige, på ein slik måte at oppgåvene opplevast som positive og givande.

 

Solid fotball er organisert med fotballstyre og desse underutvala:

 • Sportsleg utval
  • Legge til rette for fagleg innhald i treningar

 

 • Ungdomsstyre
  • Organiserer aktiviteten for laga under 16 år
  • Eigne inntekter og utgifter

 

 • Fair Play utval
  • Jobbar forebyggande med haldningsskapande arbeid
   • Spelarmøter
   • Foreldremøter
   • Oppstartsmøte
   • Jobbar med konflikthandtering

 

 

 • Rein Glede gruppe (anlegg)
  • Visjonen vår «Rein Glede» i praksis
  • Årsfestar, St-Hans feiring,
  • Anleggsutvikling, vedlikehald, dugnader

 

 • Valnemnd
  • Heile idrettslaget har felles valnemnd

1.1.     Rollebeskrivelser

Sjå vedlegg. Ligger bakerst?

 

Leiar

Torleif Værøy

Tlf: 99570251

t.varoy@gmail.com

Ansvarleg for utarbeidinge av kortsiktige og langsiktige målsetjingar for Solid fotball

Ansvarleg for at all aktivitet i Solid fotball skjer ihht retningslinjene i handboka.

Overordna ansvar for fotballgruppa og styret si organisering, økonomi og arbeid.

Forberede, innkalle og lede styremøter i fotballgruppa

Medlem i hovudlaget i idrettslaget Solid

God dialog med naboklubbar, Hordland Fotballkrets og Stord kommune.

Nestleiar

Grethe Fadnes

Tlf: 41201608

grethe@fadnes.com

Ansvarleg for utarbeiding av kortsiktige og langsiktige målsetjingar for ungdomsavdelinga

Ansvarleg for at all aktivitet i Barne- og ungdomsgruppa skjer i h.h.t retningslinjene i handboka.

Innkalle og lede møter i ungdomsgruppa

Styremedlem i Fotballstyret

Ansvar for Barne- og ungdomsgruppa si årsmelding

Innkalle trenere og oppmenn til trenar- og oppmannsmøter i januar, juni og oktober, og informasjonsmøter etter behov

Bidra til å skape et positivt miljø innan ungdomsavdelingen – være en motivator .

Totalansvar for gruppas budsjett. Ansvarleg for ungdomsavdelingas inntekter og utgifter i henhold til vedtatt budsjett

Sørge for at aktuell informasjon frå fotballstyret blir gitt ungdomsavdelinga. Fordele informasjon til enkeltpersonar / lag innan ungdomsgruppa

Ansvarleg for at trenere og oppmenn for påfølgande sesong er på plass i god tid (samen med trenerkoordinator)

Bestille handbøker og laglederbøker

Kontakt mot fotballkretsen vedr aktivitet i ungdomsgruppa

God kontakt og kommunikasjon med naboklubbar.

Skrivar

Ben Storesund

Tlf: 95826410

benstore@online.no

 Styremøte :
Ansvar for å:
- kalla inn
- skriva referatinnkalling og å skriva referat under og etter alle møte i arbeidsutvalet og h
ovudstyret

Referata vert sende til leiar for gjennomlesing og arkivering i Dropbox.

Årsmøte
Ansvar for å:
- førebu
- kalla inn
- annonsering gruppeårsmøte
- ha oversikt over saker
- kunngjering av sakspapir og valkandidatar
- skriva referat

Bistå leiar i evt. anna skriftleg arbeid.

Rein Glede

Heidi Gundersen

Tlf: 47386425

Heidi.Gundersen@sklbb.no 

Anleggsansvarleg

Arrangementsansvarleg

Dugnadskoordinator

Økonomi ansvarlig 

Holger Peitisch

Tlf: 41850367

peitisch@gmail.com

 Ansvarleg for økonomi

Kasserer

Geir Åge Naustvik

Tlf: 99259484

Geir.Naustvik@sklbb.no 

Få faktura godkjent frå innkjøpsansvarleg/ leiar og betale innan betalingsfrist.

Sjekke med økonomiansvarleg at innkjøp er gjort i henhold til budsjett.

Betale ut dommarrekninger, reiserekningar og rekningar.

Sende billag til økonomiansvarleg.

FIKS Ansvarleg

Roger Hansen

Tlf: 90892006

roger.hansen@sklbb.no 

Lagspåmelding

Spillerregistrering

Påse at spillere blir registrert og betaler personleg lisens.

Ungdomsrepresentant

Levent Smakiqi

Tlf: 99115382

leventsmakiqi@gmail.com 

 Ungdomsrepresentant i ungdomsstyret

Sportsleg leiar

Maren Mettälä

Tlf: 92228547

marenth@hotmail.com

Ansvarleg for utarbeiding av sportslege målsetjingar.

Innkalle og lede møter i Sportsleg utval

Styremedlem i Fotballstyret

Være involvert i spelaroverganger og signere B-skjema

Yte bistand under overgang frå barnefotball til ungdomsfotball med tanke på samanslåing av lag

Etter behov, sende en representant frå sportsleg utval til møter i barne- og ungdomsgruppa, i fotballgruppa og på trenar- og oppmannsmøter

Gjere seg sjølv kjent med og ansvar for at trenarane er kjent med overgangsreglar.

Kvalitetsklubbansvarleg

Maren Mettälä

Tlf: 92228547

marenth@hotmail.com

Være klubbens kvalitetssikrar og kontaktpunkt mot NFF Hordaland i kvalitetsklubbspørsmål

Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.

Være pådrivar for å tydeleggjere, bevisstgjere og konkretisere kva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.

Påsjå at rutinar, retningslinjer og dokumenter finnes og er i henhald til de krav som settes for å være kvalitetsklubb og at disse er oppdatert på klubbens heimeside.

Sørge for at Kvalitetsklubbegrepet er kjent for alle i klubben

Sørge for at Kvalitetsklubbkrav- og plikter følges opp i klubben

Ansvar for årlege statusgjennomgangar for Kvalitetsklubb

Leiar Markedsgruppa

 

 Ansvarleg for å leie markedsgruppa