Utøverar i klubben skal:

 • Vise gode haldningar og følgje klubben sine verdiar: Respekt, engasjement, inkludering, rettferd
 • Respektere kvarandre
 • Vise lojalitet mot klubben og trenerane
 • Hjelpe kvarandre og stille opp for kvarandre
 • Følgje klubben sine reglar
 • Vera ærleg ovanfor trenar og andre utøverar
 • Ta ansvar for godt samhald
 • Stille på treningar og stemner ein har forplikta seg til
 • Vise engasjement
 • Vere stolt av eigen innsats
 • Anerkjenne andre sin innsats
 • Ta ansvar for miljø og trivsel
 • Reagere på mobbing eller anna atferd som ikkje er i tråd med klubben sine verdiar

Retningsliner per idrett: